Regulamin składania zamówień

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Składane zamówienia realizowane są przez firmę Compendium IT S.C. z siedzibą przy ul. Ametystowej 18/8, 20-577 Lublin, NIP 7123396476, REGON 384971737.

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

1. Compendium IT – Compendium IT S.C. z siedzibą przy ul. Ametystowej 18/8, 20-577 Lublin, NIP 7123396476, REGON 384971737.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin składania zamówień.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i fakturze.

4. Umowa – umowa na wykonanie usług/i zawarta pomiędzy Klientem a Compendium IT S.C.

5. Usługa – dowolna usługa graficzna i/lub programistyczna znajdująca się w ofercie Compendium IT S.C (na stronie internetowej https://home/users/h1032685/public_html/compendiumit.pl.pl w sekcji „Oferta”).

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem wiadomości e-mail, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy świadczenia danej usługi.

7. Dowód zakupu – faktura lub potwierdzenie dokonania przelewu.

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dania 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

III. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Uprawnionym do złożenia zamówienia jest Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku Konsumenta (osoby fizycznej), jest osobą pełnoletnią.

2. W celu złożenia zamówienia, Klient musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem, umożliwiającym zawarcie Umowy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Zamówienie powinno zawierać następujące dane: nazwę firmy (opcjonalnie), imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), wiadomość (opcjonalnie) oraz określenie parametrów zamawianej usługi za pomocą pól dostępnych w formularzu danego zamówienia.

Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej https://home/users/h1032685/public_html/compendiumit.pl.pl oraz wybranego formularza/y spośród następujących:

Zamówienia można dokonać także za pośrednictwem wiadomości e-mail, w oparciu o pola jednego z ww. formularza zamówienia.

Zamówienie może zostać złożone i zaakceptowane wyłącznie pisemną formą przekazu.

5. Po złożeniu zamówienia Compendium IT weryfikuje możliwość wykonania Zlecenia. W przypadku pomyślnej weryfikacji, Klient otrzymuje wiadomość zwrotną (na wskazany w zamówieniu adres e-mail) z informacją o akceptacji złożonego zamówienia oraz dalszych szczegółów dot. jego realizacji, w tym informacje o przebiegu kolejnych etapów realizacji, szacowany termin wykonania, koszt realizacji (w przypadku dodatkowych wytycznych wykraczających poza zakres formularza).

UWAGA! Złożenie zamówienie nie jest równoważne z jego akceptacją.   

6. Klient, w celu rozpoczęcia realizacji zamówienia, akceptuje ogólne warunki realizacji zamówienia opisane w niniejszym Regulaminie oraz szczegółowe przekazane drogą mailową po dokonaniu zamówienia w formie pisemnej (za pośrednictwem wiadomości e-mail).

Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty zadatku w wysokości połowy szacowanych kosztów realizacji (50% szacowanej wartości zamówienia) na rachunek bankowy Compendium IT.

Powyższa wpłata jest wymagana do rozpoczęcia realizacji zamówienia.

UWAGA! Zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi (w przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia ze strony Klienta).  

7. Wykonawca zastrzega, że termin realizacji zamówienia może być dokładnie określony dopiero po przekazaniu Wykonawcy wszystkich wytycznych oraz ustalonych materiałów przez Klienta.

Termin realizacji rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Compendium IT, o której mowa w pkt. III 6.

8. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli przedmiotem zamówienia jest usługa, wykonana według indywidualnej specyfikacji Klienta.

9. Kupujący oświadcza, iż zobowiązuje się do użytkowania wytworzonych usług zgodnie z ich przeznaczeniem.

10. Zmiana adresu dostawy przez Klienta po potwierdzeniu i przyjęciu zamówienia do realizacji jest możliwa jedynie w przypadku poinformowania Compendium IT za pośrednictwem adresu e-mail o nowym adresie dostawy, nie później jednak niż jeden dzień roboczy po akceptacji przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt III 6. Warunkiem dokonania zmiany adresu dostawy jest otrzymanie przez Klienta potwierdzenia takiej zmiany od Compendium IT i może spowodować przesunięcie terminu wysyłki oraz dostawy.

11. Compendium IT może wstrzymać się z realizacją zamówienia w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych Kupującego zawartych w zamówieniu lub/i jego nieopłacenia.

12. W momencie przystąpienia Compendium IT do realizacji zamówienia, Klient nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania.

13. Compendium IT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikających z działania czynników od niej niezależnych: pożarów, powodzi, katastrof naturalnych, strajków, wojen, awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnień powstałych w trakcie transportu oraz innych zdarzeń losowych.

14. Zamówienia indywidualne realizowane są w terminach indywidualnie ustalanych z Compendium IT podczas procesu zamawiania. W przypadku zmian w uprzednio zaakceptowanych przez Kupującego projektach, za kolejne zmiany, przed przystąpieniem do procesu realizacji, Compendium IT zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 15% kwoty zamówienia. Zmiany w zamówieniu mogą spowodować przesunięcie terminu realizacji, wysyłki oraz dostawy.

15. Compendium IT zastrzega sobie prawo do wykonywania pełnych zamówień, niemniej jednak, na wyraźną prośbę Klienta, Compendium IT może zgodzić się na częściową realizację zamówienia, jeżeli nie spowoduje to nadmiernych kosztów ekonomicznych i czasowych dla Compendium IT a zamówienie jest możliwe do wykonania w częściach.

IV. PRAWA AUTORSKIE

1. Compendium IT zastrzega sobie prawo do autorstwa każdej wykonanej usługi graficznej i programistycznej i oznaczenia jej swoim logotypem, nazwą firmy.

2. Compendium IT zastrzega sobie prawo do udostępnienia efektów wykonanych usług w postaci wizualizacji graficznych, odnośników do zrealizowanych projektów graficznych i programistycznych w swoim portfolio na stronie internetowej https://home/users/h1032685/public_html/compendiumit.pl.pl oraz profilach społecznościowych (Facebook: https://www.facebook.com/home/users/h1032685/public_html/compendiumit.pl, Instagram: https://www.instagram.com/compendium_it).

Klient może nie wyrazić zgody na opublikowanie efektów danej usługi zawierających jego dane osobowe i zażądać zmiany danych na przykładowe. Uwagę tą należy wskazać w momencie składania zamówienia.

IV. PROJEKTY GRAFICZNE, WYDRUKI (dotyczy zamówień na wykonanie projektu graficznego, wydruku)

1. Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, wydruków realizowane są zgodnie z pkt III Regulaminu, z uwzględnieniem poniższych zapisów.

2. Płatności za zlecenie wykonania wydruków pobierane są z góry, przed złożeniem zamówienia w drukarni.

3. Czas realizacji zamówienia projektu graficznego jest liczony od momentu pozytywnej weryfikacji przesłanych przez Klienta wytycznych dot. realizacji zamówienia oraz wskazanych plików na adres mailowy kontakt@compendiumit.pl (o ile są one wymagane do realizacji zamówienia).

4. W razie potrzeby dokonania korekt w plikach przesłanych przez Klienta, plik po korekcie jest przesyłany do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji zamówienia w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji dokonanych zmian.

5. Compendium IT zastrzega, że efekt końcowy grafiki może być rozbieżny z pierwotnym projektem w granicach 10 % odnośnie kolorów lub rozmiaru. Wspomniana rozbieżność wynikać może ze stosowanych technologii do produkcji grafiki.

6. Klient odpowiada za treść zamówionej grafiki. Akceptując korekty grafik i nie wnosząc poprawek Klient przesyła e-mailem do Compendium IT akceptację projektu i od tego momentu ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy w gotowej grafice.

7. W przypadku zamówienia wydruków danego projektu graficznego Klient otrzymuje do akceptacji pliki przygotowane zgodnie z zasadami DTP dla wybranego rodzaju projektu graficznego. Po dokonaniu akceptacji pliki wysyłane są do drukarni.

8. Po wysłaniu plików do drukarni Klient nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, bądź wycofania się z zamawianych wydruków.

9. Czas na realizację wydruku określany jest z góry, tj. przed dokonaniem zamówienia na wydruk danego projektu graficznego.

10. Termin realizacji wydruku liczony jest od kolejnego dnia roboczego po otrzymaniu akceptacji przesłanych do Klienta plików.

11. Gotowe wydruki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź firm kurierskich. Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki wynosi do 48h od momentu nadania. Doręczenia są dokonywane w dni robocze. Doręczenie w sobotę dokonywane jest po uiszczeniu dodatkowej opłaty przez Klienta.

V. STRONY INTERNETOWE, APLIKACJE INTERNETOWE, APLIKACJE MOBILNE (dotyczy zamówień na wykonanie strony internetowej, aplikacji internetowej, aplikacji mobilnej)

1. Zamówienia na wykonanie strony internetowej, aplikacji internetowej, aplikacji mobilnej realizowane są zgodnie z pkt III Regulaminu, z uwzględnieniem poniższych zapisów.

2. Czas realizacji zamówienia wybranej usługi jest liczony od momentu pozytywnej weryfikacji przesłanych przez Klienta wytycznych dot. realizacji zamówienia oraz wskazanych plików na adres mailowy kontakt@compendiumit.pl (o ile są one wymagane do realizacji zamówienia).

Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem 01.12.2019.

Kontakt z administratorem

Masz pytania dotyczące naszego Regulaminu?

Napisz wiadomość na adres e-mail:
kontakt@compendiumit.pl

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej informacji w niniejszej Polityce Prywatności.
Akceptuję cookies